Personuppgifter och dataskyddsförordningen

Så behandlas dina personuppgifter av Säters, Gustafs och Stora Skedvis bibliotek 

För att vara låntagare på våra bibliotek i Säters kommun behöver vi spara dina personuppgifter. Så som ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter och för minderåriga målsmans kontaktuppgifter. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig som låntagare vid självinskrivning eller vid personligt besök på bibliotek. Vid personligt besök får ni ett lånekort och låneavtal godkänns. Uppdatering av låntagarens adress sker via Skatteverkets tjänst för myndigheter (Navet).

Du kan bara bli låntagare hos våra bibliotek om du godkänner att vi behandlar dina uppgifter. Vi använder dina personuppgifter för att kunna hantera dina lån och för att kontakta dig vid behov, så som vid reservationer eller påminnelser kring återlämning.

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är avtal med den registrerade. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som du är låntagare i Säters kommun. Inaktiv låntagare tas bort efter tre år. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt 40 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) § 22, kapitel 9 i sekretesslagen (1980:100) för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Kulturnämnden i Säters kommun, organisationsnummer 212000-2247. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till Kulturförvaltningen genom att ringa 0225-55186 eller skicka e-post till kultur@sater.se. Säters kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att skicka e-post till dataskyddsombud@sater.se

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se

Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.